Klubbens love og vedtægter

Klublove for Fløng-Hedehusene Frimærkeklub pr. 26.02.2019

 

§ 01:
Klubbens navn er Fløng-Hedehusene Frimærkeklub. Stiftet den 20. september 1976.

 

§ 02:
Klubbens formål er at virke for filateliens fremme og gennem foredrag, demonstrationer, auktioner, byttemateriale og lignende, at skabe et kammeratskab til gavn for dansk filateli.

 

§ 03:
Som seniormedlem kan optages personer, der er fyldt 14 år. Begæring om optagelse skal ske på klubbens optagelsesskema og afleveres til et bestyrelsesmedlem.

 

§ 04:
Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel. Evt. indbetalt kontingent for indeværende år refunderes ikke.

 

§ 05:
Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger Formand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv og kan uddelegere tillidsposter til ikke bestyrelsesmedlemmer, når det skønnes hensigtsmæssigt. I ulige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem og i lige år vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Der vælges hvert år en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant. Foreningen tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. Kasseren er ansvarlig for klubbens økonomi og regnskab. Der kan kun hæves på klubbens konti med kasserens eller formandens underskrift.

 

§ 06:
Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år på den anden mødedag i februar måned. Indkaldelse kan ske ved E-mail eller brev, senest 21 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

 

§ 07:
Klubben afholder møder efter den ordinære generalforsamlings beslutninger. På møderne lader bestyrelsen afholde foredrag, demonstrationer, opsætning, formidlingssalg, lotteri og lignende.

 

§ 08:
Kontingentet, der er helårligt, fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling i februar. Ved manglende betaling udsendes der en rykkerskrivelse pr. 1. april med et tillæg på 10 kr. Hvis forfaldent kontingent herefter ikke betales indenfor en måned ekskluderes medlemmet. Såfremt et ekskluderet medlem søger optagelse på ny, skal al skyldig kontingent betales inden optagelsen. Indmeldelsesgebyret fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 09:
Et hvert medlem der i gerning skader klubben og dens renommé kan suspenderes af klubben på et bestyrelsesmøde, hvortil vedkommende er skriftligt indkaldt. Suspensionen forelægges førstkommende generalforsamling, eller på en, med 21 dages varsel, ekstraordinær indkaldt generalforsamling, der afgør om vedkommende skal ekskluderes. Efter eksklusionen har bestyrelsen ret til, at meddele andre klubber grunden hvorfor eksklusionen er foretaget.

 

§ 10:
Klubbens likvide midler skal indestå på konto i et pengeinstitut – eller på en postgiro i klubbens navn. Revision foretages mindst én gang hvert år.

 

§ 11:
Tillæg eller ændringer i disse love kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de tilstedeværende stemmer herfor.

 

§ 12:
Mærker, der ønskes solgt ved klubbens formidlingssalg eller på anden måde ønskes afhændet ved klubben hjælp, afleveres til auktionarius eller formanden. På hver mødeaften afholdes der et mindre formidlingssalg.

 

§ 13:
Klubben kan ikke ophøre så længe 10 medlemmer ønsker dens beståen. Ved ophør overgår klubbens midler til andet filatelistisk arbejde efter generalforsamlingens anvisning.

 

Vedtaget på FHF’s Generalforsamling den 26 februar 2019 

Klubbens hjemmeside er: www.Hedefrim.dk